El 78% dels compradors de segones residències al País Valencià el 2022 eren estrangers

El perfil més freqüent és el de les famílies amb fills, amb una mitjana de 43 anys, que canvien de llar gràcies a la hipoteca concedida a través de l’estalvi personal

El 78,8% de les persones que van comprar al 2022 una segona residència a través d’immobiliàries valencianes eren estrangeres. També eren estrangers el 70,1% dels qui van comprar una vivenda per a inversió, malgrat que l’any passat la compra de segones residències i de les destinades a aquesta finalitat inversora van descendir respecte al 2021. Pel que fa a l’any passat, el perfil més freqüent entre els qui van adquirir una vivenda a través d’immobiliàries valencianes eren famílies amb fills o filles que ja eren propietàries però que volien canviar de casa, que disposaven d’estalvis i que tenien una edat mitjana de 43 anys. El preu dels immobles més demandats se situava entre els 100.000 i els 150.000 euros. I d’altra banda, el 65,2% dels compradors de vivendes habituals eren originaris de l’Estat espanyol.

Aquestes són les principals conclusions de l’Enquesta sobre persones compradores de vivenda a través d’agències immobiliàries durant el 2022, realitzada per la Federació Nacional d’Associacions Immobiliàries (FAI) i per l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana (Asicval), segons han informat en un comunicat.

El perfil majoritari de comprador de vivenda no ha canviat molt en relació a les dades del 2021, tot i que s’observen diferències per segments. Les persones d’entre 40 i 50 anys encapçalen les operacions de compra, atès que fan el 40,4% de les adquisicions, seguits pels de la franja entre 30 i 40 anys, amb un 36,4%. Al 2021 van representar el 47,1% i el 37,3%, respectivament. I en canvi, han augmentat les persones entre 50 i 60 anys que van pagar per una vivenda al 2022 (22,2%) respecte a 2021 /15,7%). L’1% dels compradors tenien entre 20 i 30 anys.

Alhora, al 2022, el perfil de famílies amb fills que van comprar una vivenda va ser del 44,3%, davant el 62,8% de l’any anterior. Al 2022, per contra, hi va haver més parelles sense fills (33,8%, davant el 23,5% de 2021) i persones soles (19,5% enfront del 13,7% del 2021) que van decidir adquirir una propietat. El 2,25% dels compradors van ser empreses, mentre que l’enquesta del 2021 no va enregistrar cap operació per part de persones jurídiques.

Pel que fa a la destinació de les vivendes adquirides l’any passat, la vivenda habitual va suposar el 68,7% de les operacions, 3,99 punts més respecte al 2021. Per contra, la compra de segones residències (21,2%) i les destinades a inversió (10,1%) van descendir. En termes comparatius, al 2021 es van assolir valors superiors del 23,5% i de l’11,8% respectivament.

Entre els compradors de vivenda habitual, el 64,6% dels casos van ser propietaris que es van mudar de casa, el 19,2% van canviar el lloguer per la compra i el 16,1% es va emancipar amb la primera vivenda.

Els compradors originaris de l’Estat espanyol (65,2%) van acaparar les compres de vivenda habitual, seguits dels d’origen extracomunitari (18,4%) i dels d’altres països europeus (16,3%). Pel que fa a l’adquisició de segones residències, el 78,8% de les compradores eren d’origen estranger, el 44,4% de països europeus i el 34,3% de països extracomunitaris. El percentatge de compradors de l’estat espanyol que es van fer amb una segona residència al País Valencià va ser del 21,11%.

Pel que fa a les compres per inversió en territori valencià, el 36,1% dels compradors eren de països no membres de la Unió Europea, davant el 34% de compradors comunitaris i el 29,8% de compradors de l’Estat espanyol que van apostar per aquesta mena d’operacions.

Segons les immobiliàries valencianes, les vivendes d’entre 100.000 i 150.000 euros van ser les més demandades pels compradors (43,4%) durant el 2022, seguides per les de menys de 100.000 euros (24,2%) i per les situades entre els 150.000 i els 200.000 euros (21,2%). Les propietats d’entre 200.000 i 300.000 euros van suposar el 4% de les peticions, mentre que les que van superar els 300.000 euros es van elevar al 7%.

Quant a la forma de finançament, el 42,1% dels compradors va optar per la combinació d’estalvi personal i d’hipoteca. El percentatge de persones que van comprar una vivenda exclusivament amb el seu estalvi personal es va situar en el 26,5% davant el 15,7% del 2021. Els qui van comprar només amb finançament hipotecari han passat de representar el 15,7% al 2021 al 19,7% l’any passat. El 6,8% va recórrer a la fórmula estalvi, préstec familiar i hipoteca. El 4,7% restant va optar per altres formes de finançament.

En el cas concret del finançament amb hipoteca, les agències enquestades indiquen que el 45,4% dels crèdits hipotecaris es van concedir pel 80% del valor de compravenda, el 42,4% per sota del 80% i el 12,1% per damunt del 80%.

I pel que fa al termini de gestió de les operacions de compravenda, el 58,5% de les agències enquestades afirma que va tardar entre dos i quatre mesos per a completar el procés, mentre que només el 34,3% redueix el termini a entre un i dos mesos. El 6% indica que el termini es va prolongar entre quatre i sis mesos, i només l’1% de les agències va tardar més de 10 mesos.