Llum verda al tercer pla d’Igualtat entre dones i homes de la Generalitat

L’esborrany rep el suport de tots els sindicats amb representació a la Mesa General de Negociació: CSIF-F, UGT, CCOO i Intersindical

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres el III Pla d’Igualtat entre dones i homes de l’administració de la Generalitat després que l’esborrany rebera el suport la setmana passada, per unanimitat, de tots els sindicats amb representació a la Mesa General de Negociació: CSIF-F, UGT, CCOO i Intersindical.

Aquest document estableix nous objectius i mesures que permeten continuar avançant en la superació d’obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva entre homes i dones en l’àmbit del treball públic.

L’objectiu general és abordar les necessitats reals del personal al seu servei amb un abast global i integral per a consolidar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la funció pública valenciana, a més d’avançar en l’erradicació de qualsevol forma de discriminació directa o indirecta per raó de sexe i de procediments o polítiques discriminatòries en matèria de selecció, formació, promoció, salut laboral i retribucions.

Entre les mesures que s’arrepleguen destaca la promoció de la presència equilibrada de dones i homes als òrgans col·legiats de participació i negociació, així com el foment de la paritat en la distribució per sexes de grups professionals, categories i col·lectius. També promoure la conciliació de dones i homes per a fomentar la corresponsabilitat, eliminant els obstacles que impedeixen la participació total de les dones en tots els àmbits i nivells de l’administració.

Es mira també de conèixer i corregir les causes que provoquen la desigualtat salarial, amb una particular consideració en les situacions d’especial protecció referides a la violència masclista que puguen afectar les funcionàries. Per a tal finalitat es facilitaran aspectes com ara la intermobilitat entre administracions.

Com a novetats, el pla contempla l’increment de les retribucions dels llocs de treball que exerceixen les professionals de les denominades «professions feminitzades». La Generalitat també adreçarà aquest any 6,5 milions d’euros dins del programa temporal contra la bretxa salarial.

També s’augmentarà, dels 18 anys fins els 23, l’edat dels fills que, en cas de necessitar cures especials derivades de malalties greus, hagen de comptar amb els seus progenitors, que tindran una reducció de jornada.

Paral·lelament, es reforçaran les unitats d’igualtat i es realitzarà una enquesta al personal de l’Administració de la Generalitat que permeta diagnosticar la possible discriminació indirecta de les dones en l’accés als llocs de treball.

S’impartirà també la formació necessària per a la incorporació de clàusules d’igualtat de gènere en les contractacions públiques i en les convocatòries d’ajudes en concurrència competitiva. A més, es preveu promoure una major formació específica en matèria d’igualtat, així com formació per al desenvolupament de les dones i del seu lideratge.

D’altra banda, el portal «Funciona», al qual té accés el personal funcionari, inclourà un espai d’igualtat de gènere que difondrà totes les accions de comunicació en matèria d’igualtat de les institucions que componen l’administració pública valenciana.

Finalment, el III Pla d’Igualtat recull el compromís de la Generalitat d’integrar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals, de tal manera que es tindran en compte les característiques personals a l’hora d’adquirir equips de treball i equips de protecció. Per exemple, per a forces policials, bombers i bomberes. Totes les mesures seran d’aplicació per a 19.500 funcionaris i funcionàries de la Generalitat.