La contractació pública inclourà clàusules sobre aspectes ètics, transparència i política social i ambiental

E decret aprovat és fruit de l’acord entre el Consell i CCOO-PV i UGT-PV per garantir l’estabilitat en l’ocupació i unes decents condicions de treball.

El Consell ha aprovat aquest divendres el decret pel qual es regula la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació pública, així com en l'atorgament de subvencions en el marc de les competències de la Generalitat, entre elles aspectes ètics, de transparència i de política social i ambiental.

L'aprovació d'aquest decret suposa el compliment de l'exigència legal establida en l'article 13.4 de la Llei 18/2018 de desenvolupar reglamentàriament la inclusió de clàusules de responsabilitat social i de transparència en la contractació pública, fruit de l'acord entre el Consell i les organitzacions sindicals CCOO-PV i UGT-PV, amb la finalitat de garantir l'estabilitat en l'ocupació i unes decents condicions de treball.

D'aquesta manera, aquest acord obliga a incloure el mecanisme de subrogació de les persones treballadores en cas de canvi de contracta, reflectir en la contractació pública el conveni col·lectiu sectorial objecte del contracte, i establir una plantilla mínima i unes hores de treball concordes al manteniment de la qualitat en el servei públic subcontractat.

També es recullen els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar la seua activitat les empreses o entitats contractistes, i l'aplicació de clàusules de responsabilitat social i de transparència en les convocatòries d'ajudes i subvencions.

A més, en l'adjudicació del contracte, el text estableix criteris de caràcter social com ara la inserció laboral i inclusió social; la igualtat de gènere; la qualitat laboral, i el foment de l'ocupació autònoma i el cooperativisme.

D'altra banda, s'especifiquen també criteris ambientals com ara el consum, l'eficiència i l'estalvi energètic; els productes ecològics; les emissions i contaminació en l'ús de vehicles, i la qualitat ambiental. Finalment, el decret té en compte les qüestions de caràcter ètic, entre les quals el respecte a la cadena de producció i el comerç just.

Respecte a les condicions especials d'execució del contracte, el document compta amb un annex concret sobre l'execució de caràcter social, i fa esment a la inserció de persones amb el risc d'exclusió en el mercat laboral i de persones amb diversitat funcional; la promoció i formació en igualtat de gènere i la disposició d'un Pla d'Igualtat; la promoció lingüística de les llengües oficials del País Valencià; l'estabilitat de l'ocupació garantint almenys un 50% de plantilla indefinida, i mesures cap a la igualtat de les persones LGTBI.

També es té en compte l'execució de caràcter ambiental amb formació en la matèria; materials embalats amb productes reciclables; designació d'una persona com a responsable mediambiental; recollida selectiva de residus; productes tèxtils amb l'Etiqueta Ecològica Europea o equivalent; ús de mitjans electrònics i tipus de paper, i mitjans de transport o maquinària eficient.

A més, el decret estableix condicions especials d'execució de caràcter ètic com els Convenis OIT sobre llibertat sindical, treball forçós o edat mínima; els compromisos fiscals contra l'evasió fiscal; i els subministraments de productes de comerç just.