Antifrau afirma que el procediment d’Educació per adjudicar el menjador escolar vulnera la norma de contractació

L’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) ha dictat una resolució en la qual considera que el procediment instruït per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en mans de Raquel Tamarit (Compromís), està incomplint la normativa de contractació pública de manera continuada en la prestació del menjador escolar en tots els centres públics no universitaris.

Així consta en la resolució d’aquest dijous, en la qual aquest òrgan es pronuncia en relació a una denúncia rebuda sobre el CEIP 8 d’abril de Sant Antoni de Benaixeve (Camp de Túria), que esdevé un cas que AVAF considera extrapolable a la resta de centres escolars públics amb servei de menjador.

Segons l’entitat, el procediment instruït per l’administració valenciana respecte a la concentració del servei d’aquest CEIP, així com en la resta de centres escolars públics, «vulnera el que estableix l’article 123 apartats 1 i 2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació LOE, l’article 6 de l’ordre 53/2021, així com la normativa que regula la contractació en el sector públic al no instruir els procediments oportuns i preceptius de licitació pública en funció de la quantitat dels contractes, que a més han de garantir la concurrència competitiva».

En aquesta línia, assenyalen que segons el procediment de contractació implementat, les Direccions Territorials de les tres demarcacions provincials estan formalitzant cada any contractes per al servei de menjador escolar que, «per la seua quantitat i prestació continuada en el temps», requereixen licitació pública de concurrència competitiva d’acord amb el marc normatiu de la contractació en l’àmbit administratiu.

Segons l’entitat, eixe procediment posa en dubte els principis generals de la contractació, ja que mancaria de publicitat i limitaria la llibertat d’accés de licitadors potencials, restringiria la lliure competència i la igualtat de tracte entre operadors econòmics, impediria l’aplicació del principi de transparència i la normativa de contractació pública aplicable, per la qual cosa no es garantiria la selecció de l’oferta més convenient.

A més, consideren des de l’AVAF que el decret públic del menú del menjador escolar no ha sigut establit tal com estableix el decret 103/2014 del Consell, amb què es regulen els preus públics de la Generalitat.

L’AVAF realitza a Educació tota una sèrie de recomanacions davant les «conductes irregulars detectades» amb l’objectiu «d’evitar les disfuncions o pràctiques administratives no ajustades a dret». Entre aquestes, assenyala que s’ha d’instruir el procediment de licitació pública del servei complementari, complint amb la normativa contractual «per a tots els col·legis públics amb titularitat de la Generalitat que necessiten disposar del servei» i instruir el procediment per a establir el preu d’acord a l’assenyalat decret, entre altres qüestions.

Antifrau concedeix el termini de quatre mesos a l’administració perquè l’informe sobre l’inici de l’expedient del procediment de licitació pública del servei complementari de menjador escolar, «complint amb el que es disposa a la normativa contractual» en tots els centres públics.

L’AVAF diu constatar que en aquest centre, que es podria extrapolar a la resta, Educació subscriu, en virtut de la delegació conferida per la Direcció Territorial, el contracte amb l’empresa adjudicatària que ha sigut prèviament seleccionada pel Consell Escolar del centre, sense que s’haja instruït el procediment preceptiu de contractació que garantisca el compliment de la normativa de contractació pública ni els seus principis inspiradors.

Per tant, a l’adjudicar de manera directa contractes administratius mixtos de subministraments i serveis sense la tramitació del procediment de contractació ajustat a dret, sense publicitat i sense que es garantisca l’adjudicació a l’oferta més favorable, «s’estaria vulnerant la normativa contractual».

En aquesta línia, AVAF considera que el fet que la Direcció Territorial d’Educació, emparant-se en una ordre, formalitze «directament» el contracte del servei menjador amb l’empresa que ha sigut seleccionada pel Consell Escolar, «vulnera totalment i absoluta» el procediment de contractació establit en la llei i pot donar lloc a l’existència de la causa de nul·litat de ple dret.

La resolució de l’AVAF sorgeix d’una denúncia que apuntava, entre altres coses, el cobrament indegut de menús del menjador escolar al centre de Benaixeve, que és el que ha investigat Antifrau. La inspecció d’Educació va acreditar que les propostes de millora efectuades per la comissió tècnica de la Inspecció pel que fa a possibles irregularitats en la gestió econòmica del centre han sigut aplicades i desenvolupades pel CEIP.